Перша національна база
трансфертного ціноутворення

Трансфертне ціноутворення у 2020 році

Хто підпадає під обмеження, пов'язані з трансфертним ціноутворенням, у 2020 році

 Вид платника  Дохід Обмеження Примітки 
1) підприємства, що здійснюють контрольовані операції з пов’язаними особами-нерезидентами;
 
2) підприємства, що здійснюють контрольовані зовнішньоекономічні операції з продажу та/або придбання товарів та/або послуг через комісіонерів-нерезидентів;
 
3) підприємства, що здійснюють контрольовані операції, з нерезидентами, зареєстрованими у державах (на територіях), включених до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України або які є резидентами цих держав (постанова КМУ від 27.12.2017 № 1045);
 
4) підприємства, що здійснюють контрольовані операції з нерезидентами, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи (постанова КМУ від 04.07.2017 № 480);
 
5) постійні представництва нерезидента, що здійснюють контрольовані операції з таким нерезидентом
Господарські операції (крім операцій, що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні) визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови:

1) річний дохід платника податків перевищує 150 мільйонів гривень за відповідний податковий (звітний) рік;

2) обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом перевищує 10 мільйонів гривень за відповідний податковий (звітний) рік.
 
Господарські операції, що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні, визнаються контрольованими, якщо обсяг таких господарських операцій перевищує 10 мільйонів гривень за відповідний податковий (звітний) рік.
Зобов'язані:
 
1) збільшити фінансовий результат податкового (звітного) періоду на суму перевищення ціни, визначеної за принципом "витягнутої руки", над договірною (контрактною) вартістю реалізованих товарів (робіт, послуг);
 
2) збільшити фінансовий результат податкового (звітного) періоду на суму перевищення договірної (контрактної) вартості придбаних товарів (робіт, послуг) над ціною, визначеною за принципом "витягнутої руки";
 
3) подати на запит контролюючого органу протягом 30 календарних днів з дня отримання запиту документацію з трансфертного ціноутворення (запит надсилається не раніше 1 жовтня року, що настає за календарним роком, в якому було здійснено контрольовану операцію (операції));
 
4) подати контролюючому органу звіт про контрольовані операції до 1 жовтня року, що настає за звітним.
Вимоги щодо збільшення фінансового результату податкового (звітного) періоду не застосовуються якщо платник податку у документації з трансфертного ціноутворення підтверджує відповідність суми доходів/витрат принципу "витягнутої руки".
6) підприємства, що здійснюють неконтрольовані операції з придбання товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг у неприбуткових організацій, крім випадків, коли сума придбання сукупно протягом звітного (податкового) року не перевищує 25 розмірів мінімальної заробітної плати, та крім бюджетних установ і неприбуткової організації, яка є об'єднанням страховиків, якщо участь страховика у такому об'єднанні є умовою проведення діяльності такого страховика відповідно до закону;
 
7) підприємства, що здійснюють неконтрольовані операції з придбання (реалізації) товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг у нерезидентів (нерезидентам), зареєстрованих (зареєстрованим) у державах (на територіях), включених до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України або які є резидентами цих держав (постанова КМУ від 27.12.2017 № 1045);
 
8) підприємства, що здійснюють неконтрольовані операції з придбання (реалізації) товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг у нерезидентів (нерезидентам), які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи (постанова КМУ від 04.07.2017 № 480);
 -
Зобов’язані збільшити фінансовий результат податкового (звітного) періоду на суму 30 відсотків вартості придбаних товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг.
Вимоги щодо збільшення фінансового результату податкового (звітного) періоду не застосовуються якщо платник податку відповідно до процедури, встановленої для трансфертного ціноутворення, підтверджує відповідність суми витрат принципу "витягнутої руки".
 
Під обмеження підпадають неконтрольовані операції з реалізації товарів, робіт, послуг, що здійснені починаючи з 23.05.2020
9) підприємства, які нараховують роялті  за неконтрольованими операціями на користь нерезидента (крім суб'єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері телебачення і радіомовлення).
 -
Зобов’язані збільшити фінансовий результат податкового (звітного) періоду на суму витрат по нарахуванню роялті, що перевищує суму доходів від роялті, збільшену на 4 відсотки чистого доходу від реалізації за рік, що передує звітному, а для банків - в обсязі, що перевищує 4 відсотки доходу від операційної діяльності за рік, що передує звітному.
Вимоги щодо збільшення фінансового результату податкового (звітного) періоду не застосовуються якщо платник податку відповідно до процедури, встановленої для трансфертного ціноутворення, підтверджує відповідність суми роялті принципу "витягнутої руки".