Перша національна база
трансфертного ціноутворення

Контроль за трансфертним ціноутворенням

Чи призначається перевірка у разі неподання або несвоєчасного подання суб'єктом господарювання звітності?

Обставини, за яких може проводитися документальна позапланова перевірка, визначені у п. 78.1 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року N 2755-VI, зі змінами та доповненнями (далі - ПКУ).

Документальна позапланова перевірка здійснюється, зокрема, якщо платником податків не подано в установлений законом строк податкову декларацію, розрахунки, звіт про контрольовані операції або документацію з трансфертного ціноутворення, якщо їх подання передбачено законом (пп. 78.1.2 п. 78.1 ст. 78 ПКУ).

Поряд з цим п. 78.4 ст. 78 ПКУ визначено, що про проведення документальної позапланової перевірки керівник контролюючого органу приймає рішення, яке оформлюється наказом.

Право на проведення документальної позапланової перевірки платника податків надається лише у випадку, коли йому до початку проведення зазначеної перевірки вручено під розписку копію наказу про проведення документальної позапланової перевірки.

Отже, у разі неподання або несвоєчасного подання суб'єктом господарювання податкової звітності в установлений законом строк, керівником контролюючого органу може бути прийнято рішення про проведення документальної позапланової перевірки.

При цьому тривалість перевірок, визначених у ст. 78 ПКУ (крім перевірок, що проводяться за наявності обставин, визначених у пп. 78.1.8 п. 78.1 ст. 78 ПКУ, тривалість яких встановлена у ст. 200 ПКУ), не повинна перевищувати 15 робочих днів для великих платників податків, щодо суб'єктів малого підприємництва - 5 робочих днів, для фізичних осіб - підприємців, які не мають найманих працівників, за наявності умов, визначених в абзацах третьому - восьмому п. 82.2 ст. 82 ПКУ, - 3 робочі дні, інших платників податків - 10 робочих днів (п. 82.2 ст. 82 ПКУ).

Інформаційно-довідковий департамент Державної фіскальної служби України


Чи розповсюджується строк позовної давності, визначений п. 102.1 ст. 102 ПКУ у разі проведення перевірок контрольованих операції відповідно до ст. 39 ПКУ на період 2013 - 2014 років?

Термін, протягом якого контролюючий орган, має право самостійно визначити суму грошових зобов'язань платника податків, визначено п. 102.1 ст. 102 Кодексу.

З 01.01.2015 року Законом N 72 внесено зміни до п. 102.1 ст. 102 Кодексу, відповідно до яких у разі проведення перевірки контрольованої операції відповідно до ст. 39 Кодексу контролюючий орган, має право самостійно визначити суму грошових зобов'язань платника не пізніше закінчення 2555 дня, що настає за останнім днем граничного строку подання податкової декларації, та/або граничного строку сплати грошових зобов'язань, нарахованих контролюючим органом, а якщо така податкова декларація була надана пізніше, - за днем її фактичного подання.

З урахуванням Рішення Конституційного Суду України у справі N 1-рп/99 від 09.02.99 (справа про зворотну дію в часі законів та інших нормативно-правових актів), зазначені норми розповсюджуються й на контрольовані операції, здійснені у 2013 та 2014 звітні роки.

Лист ДФСУ від 14.04.2016 р. № 13362/7/99-99-19-02-02-17


Чи можуть контролюючі органи під час проведення документальної планової перевірки перевіряти дотримання платником податків вимог пп. 39.4.2 ст. 39 ПКУ щодо обов'язку подання звіту про контрольовані операції?

Законом N 408 в Україні з 01.09.2013 запроваджено податковий контроль за трансфертним ціноутворенням.

Згідно з пп. 14.1.251 1 п. 14.1 ст. 14 Кодексу (у редакції Закону N 408) трансфертне ціноутворення - це система визначення звичайної ціни товарів та/або результатів робіт (послуг) в операціях, визнаних відповідно до статті 39 Кодексу контрольованими. Визначення ціни під час здійснення контрольованих операцій проводиться за методами, встановленими п. 39.3 ст. 39 Кодексу, з метою перевірки правильності, повноти нарахування та сплати податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість (пп. 39.1.2 п. 39.1 ст. 39 Кодексу у редакції Закону N 408).

Податковий контроль за визначенням цін у контрольованих операціях здійснюється шляхом моніторингу цін у контрольованих операціях, а також проведення перевірок платників податків з питань повноти нарахування і сплати податків та зборів під час здійснення контрольованих операцій (п. 39.5 ст. 39 Кодексу у редакції Закону N 408).

Перевірки платників податків з питань повноти нарахування і сплати податків та зборів під час здійснення контрольованих операцій є окремим видом документальних позапланових перевірок, що мають спеціальні підстави для проведення, окремий термін перевірки, особливості проведення та документування результатів перевірки (пп. 39.5.2 п. 39.5 ст. 39 Кодексу).

З огляду на це Законом N 408 доповнено пп. 75.1.2 п. 75.1 ст. 75 Кодексу нормою, відповідно до якої питання трансфертного ціноутворення, визначені ст. 39 Кодексу, не є предметом документальної планової перевірки.

Таким чином, Кодексом заборонено включати до плану документальної планової перевірки та перевіряти під час її проведення питання визначення ціни у контрольованих операціях та правильність, повноту нарахування й сплату податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість, пов'язані із застосуванням звичайних цін.

Законом N 72 внесено суттєві зміни з питань трансфертного ціноутворення, зокрема викладено у новій редакції ст. 39 Кодексу.

В національне законодавство імплементовано принцип "витягнутої руки", викладений у ч. 1 ст. 9 Модельної конвенції ОЕСР та який є основним міжнародним стандартом для трансфертного ціноутворення (п. 39.1 ст. 39 Кодексу у редакції, що діє з 01.01.2015). Одночасно з Кодексу вилучено пп. 14.1.251 1 п. 14.1 ст. 14 Кодексу - визначення поняття "трансфертне ціноутворення".

У новій редакції ст. 39 поняття "звичайна ціна" виключено та змінено на термін "умови, що відповідають принципу "витягнутої руки". Платники податків, які здійснюють контрольовані операції, повинні визначати обсяг оподатковуваного прибутку відповідно до принципу "витягнутої руки" шляхом співставлення умов контрольованих операцій з умовами, що застосовуються між непов'язаними особами у зіставних неконтрольованих операціях.

У зв'язку із змінами, внесеними Законом N 72, з 1 січня 2015 року питаннями трансфертного ціноутворення є встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки", яке проводиться за методами, визначеними п. 39.3 ст. 39 Кодексу, з метою перевірки правильності, повноти нарахування та сплати податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість (пп. 39.1.4 п. 39.1 ст. 39 Кодексу).

Контроль за дотримання платником податків вимог пп. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 Кодексу щодо обов'язку подання звіту про контрольовані операції, тобто контроль за поданням (несвоєчасним поданням) звіту про контрольовані операції або не включенням до поданого звіту окремих контрольованих операцій, не є питанням встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки" та повноти нарахування й сплати податків під час здійснення контрольованих операцій.

Таким чином обмеження, встановлене абзацом третім пп. 75.1.2 п. 75.1 ст. 75 Кодексу, не застосовується до перевірки дотримання платником податку вимог пп. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 Кодексу щодо обов'язку подання звіту про контрольовані операції.

Начальникам головних управлінь ДФС в областях, м. Києві та Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників довести зазначений лист до відома платників податку і підпорядкованих органів ДФС для використання в роботі.

Лист ДФСУ від 14.04.2016 р. № 13362/7/99-99-19-02-02-17


Чи можуть органи державної фіскальної служби проводити аналіз операцій платника податків на його запит з метою підтвердження чи спростування відповідності операції контрольованій?

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо визнання господарських операцій з ціллю трансфертного ціноутворення контрольованими та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Відповідно до пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими є господарські операції, які впливають на об'єкт оподаткування платника податку, що здійснюються:

  • з пов'язаною особою - нерезидентом;
  • з нерезидентом, зареєстрованим у державі (на території), що включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України;
  • через комісіонерів - нерезидентів при здійсненні зовнішньоекономічних господарських операцій з продажу товарів.

Для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими є господарські операції, що впливають на об'єкт оподаткування платника податків, однією із сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), що включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України (пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу).

Підпунктом 39.2.1.7 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу визначено, що господарські операції, передбачені підпунктами 39.2.1.1 - 39.2.1.3 і 39.2.1.5 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови:

  • річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 50 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;
  • обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 5 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.

Відповідно до пп. 39.2.1.4 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу господарською операцією для цілей трансфертного ціноутворення є всі види операцій, договорів або домовленостей, документально підтверджених або непідтверджених, що можуть впливати на об'єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків, зокрема, але не виключно:

  • операції з товарами, такими як сировина, готова продукція тощо;
  • операції з надання послуг;
  • операції з нематеріальними активами, такими як роялті, ліцензії, плата за використання патентів, товарних знаків, ноу-хау тощо, а також з будь-якими іншими об'єктами інтелектуальної власності;
  • фінансові операції, включаючи лізинг, участь в інвестиціях, кредитах, комісії за гарантію тощо;
  • операції з купівлі чи продажу корпоративних прав, акцій або інших інвестицій, купівлі чи продажу довгострокових матеріальних і нематеріальних активів.

Податковий контроль за встановленням відповідності умов контрольованих операцій принципу "витягнутої руки" здійснюється шляхом моніторингу контрольованих операцій та проведення перевірок платників податків з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення таких операцій (пп. 39.5.1 п. 39.5 ст. 39 Кодексу).

Кодексом визначено, що моніторинг умов контрольованих операцій здійснюється шляхом спостереження ДФС за цінами, що застосовуються сторонами таких операцій, та шляхом аналізу звітів про контрольовані операції та документації, будь-яких інших інформаційних джерел та шляхом отримання інформаційних матеріалів і висновків, поданих платником податків відповідно до п. 39.4 ст. 39 Кодексу.

Також з метою встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу "витягнутої руки" посадові особи фіскальної служби під час проведення аналізу звітів про контрольовані операції та/або документації, поданих платником податків відповідно до зазначеного пункту, мають право проводити опитування уповноважених осіб та/або працівників платника податків.

Порядок проведення моніторингу контрольованих операцій та Порядок проведення опитування уповноважених, посадових осіб та/або працівників платника податків з питань трансфертного ціноутворення затверджено наказом Міністерства фінансів України від 14.08.2015 N 706 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.09.2015 за N 1056/27501.

Таким чином, Кодексом не передбачено право органів державної фіскальної служби на проведення аналізу операцій платника податків на його запит з метою підтвердження чи спростування відповідності операції контрольованій.

Лист ДФСУ від 31.05.2016 р. № 11812/6/99-99-15-02-02-15


Якими нормами податкового законодавства має керуватися платник податків при поданні документації з трансфертного ціноутворення щодо окремих контрольованих операцій, здійснених у 2013-2014 роках, на запит контролюючого органу, направлений після 01.01.2015?

Підпунктами 39.4.7 та 39.4.8 п. 39.4 ст. 39 Податкового кодексу України до від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) у редакції, що діяла до 01.01.2015, встановлено окремі вимоги для подання документації на запит центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Платники податків (крім великих платників податків) протягом місяця з дня, що настає за днем надходження запиту, були зобов’язані подати первинну документацію щодо окремих контрольованих операцій, що зазначені в запиті, та іншу документацію (сукупність документів або єдиний документ, складений в довільній формі), якими вони могли обґрунтувати відповідність договірних цін вказаної контрольованої операції рівню звичайних цін (п.п. 39.4.7 п. 39.4 ст. 39 ПКУ).

Великі платники податків (крім Національного банку України) протягом двох місяців з дня, що настає за днем надходження запиту, були зобов’язані подати щодо окремих контрольованих операцій, які зазначені в запиті, документацію (сукупність документів або єдиний документ, складений в довільній формі), яка повинна містити інформацію встановлену п.п. 39.4.8 п. 39.4 ст. 39 ПКУ (п.п. 39.4.8 п. 39.4 ст. 39 ПКУ).

Законом України від 28 грудня 2014 року № 72-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням» з 01.01.2015 ст. 39 ПКУ викладено у новій редакції.

Згідно з п.п. 39.4.4 п. 39.4 ст. 39 ПКУ на запит центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, усі платники податків протягом місяця з дня отримання запиту подають документацію щодо окремих контрольованих операцій, зазначених у запиті, яка повинна містити інформацію, зазначену у п. 39.4.6 п. 39.4 ст. 39 ПКУ.

Статтею 58 Конституції України встановлено, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи.

Отже, у разі отримання після 01.01.2015 запитів про надання документації з трансфертного ціноутворення щодо окремих контрольованих операцій, здійснених у 2013 - 2014 роках, платники податків зобов’язані застосовувати норми підпунктів 39.4.4 - 39.4.9 п. 39.4 ст. 39 ПКУ у редакції, що діє після 01.01.2015. 

Інформаційно-довідковий департамент Державної фіскальної служби України