Перша національна база
трансфертного ціноутворення

Який порядок розрахунку діапазону цін (рентабельності) та медіани діапазону цін (рентабельності) для цілей трансфертного ціноутворення до 01.01.2017?

Відповідно до пп. 39.3.2.2 пп. 39.3.2 п. 39.3 ст. 39 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року N 2755-VI, зі змінами та доповненнями (далі - ПКУ), у редакції, що діяла до 01.01.2017, якщо під час застосування методів трансфертного ціноутворення порівняння ціни або фінансового показника контрольованої операції проводиться з цінами або фінансовими показниками кількох співставних неконтрольованих операцій, використовується діапазон цін (рентабельності).

Якщо ціна в контрольованій операції або відповідний показник рентабельності контрольованої операції перебуває:

  • в межах діапазону, вважається, що умови контрольованої операції відповідають принципу "витягнутої руки";
  • поза межами діапазону цін (рентабельності), використовується медіана діапазону цін (рентабельності).

Застосування для цілей оподаткування медіани діапазону цін (рентабельності) здійснюється за умови, що це не призведе до зменшення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету (пп. 39.3.2.3 п.п. 39.3.2 п. 39.3 ст. 39 ПКУ).

Порядок розрахунку діапазону цін (рентабельності) та медіани діапазону цін (рентабельності) для цілей трансфертного ціноутворення затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 04 червня 2015 року N 381 (далі - Порядок N 381). Порядком N 381 встановлено, що для визначення діапазону цін (рентабельності) використовується вибірка цін (фінансових показників) зіставних операцій, впорядкована за зростанням. Кожному значенню вибірки починаючи з мінімального присвоюється порядковий номер. Якщо вибірка містить два і більше однакових значення, до неї включаються всі такі значення. До вибірки не включається ціна (фінансовий показник) контрольованої операції.

Розрахунок діапазону цін (рентабельності) здійснюється таким чином:

1. У разі якщо при обчисленні нижнього та верхнього квартилей діапазону цін (рентабельності) добуток чисел 0,25 та 0,75 і числа значень вибірки цін (фінансових показників) не є цілим числом.

Ціна товару у контрольованій операції становить 300 дол. США за 1 тону.

Маємо інформацію про ціни шести зіставних операцій ($/т): 330, 250, 400, 320, 380, 330.

Упорядкуємо всі ціни за зростанням, кожній ціні присвоюємо порядковий номер:

N 1 - 250, N 2 - 320, N 3 - 330, N 4 - 330, N 5 - 380, N 6 - 400.

До вибірки значень цін зіставних операцій було включено обидва значення ціни 330 $/т, кожне з яких має окремий порядковий номер у вибірці ( N 3 та N 4).

Для того щоб визначити діапазон цін, який складають значення між нижнім та верхнім квартилем, необхідно розрахувати ці квартилі.

Визначаємо нижній квартиль діапазону цін. Для цього множимо число значень вибірки на коефіцієнт 0,25:

6 х 0,25 = 1,5.

Добуток не є цілим числом (дробове число). У дробовому числі 1,5 ціла частина дорівнює 1. Збільшуємо це значення на одиницю: 1 + 1 = 2. Отже, нижнім квартилем діапазону цін буде ціна, яка має порядковий номер 2. У нашому діапазоні це ціна 320 $/т.

Визначаємо верхній квартиль діапазону цін. Для цього множимо число значень вибірки 6 на коефіцієнт 0,75:

6 х 0,75 = 4,5.

Добуток не є цілим числом (дробове число). У дробовому числі 4,5 ціла частина дорівнює 4. Збільшуємо це значення на одиницю: 4 + 1 = 5. Отже, верхнім квартилем діапазону цін буде ціна, яка має порядковий номер 5. Отже, верхнім кварти лем діапазону цін буде ціна, яка має порядковий номер 5. У нашому діапазоні цін це ціна 380 $/т.

Ми отримали діапазон цін, нижній квартиль якого є його мінімальним значенням та дорівнює 320 $/т. Максимальне значення діапазону цін (верхній квартиль) дорівнює 380 $/т.

Ціна контрольованої операції становить 300 $/т. Ця ціна перебуває поза межами діапазону цін, отже, вона не відповідає принципу "витягнутої руки", тому повинні застосувати медіану діапазону цін.

Для визначення медіани діапазону цін множимо число значень вибірки 6 на коефіцієнт 0,5:

6 х 0,5 = 3.

Добуток є цілим числом. Отже, медіаною діапазону цін буде ціна, яка розраховується як середнє арифметичне значення між ціною, що має у вибірці порядковий номер, рівний такому цілому числу, та ціною, що має наступний порядковий номер у вибірці. Отриманий добуток дорівнює 3. Цьому значенню у вибірці відповідає ціна 330 $/т. Наступний порядковий номер - 4, якому відповідає ціна 330 $/т. Середнє арифметичне цих цін: (330 + 330) : 2 = 330. Отже, медіаною діапазону буде ціна 330 $/т.

Припустимо, що контрольована операція, яка розглядається у прикладі, це операція із продажу товару пов'язаній особі - нерезиденту. Обсяг операції - 10000 тонн. У зв'язку з тим, що ціна контрольованої операції перебуває поза межами діапазону цін, платник податку має збільшити податкове зобов'язання з податку на прибуток на різницю між договірною ціною - 300 $/т та значенням медіани - 330 $/т.

Сума податку на прибуток, яку платник повинен додатково сплатити, становить:

(330 $ - 300 $) х 10000 т. х 18% (податок на прибуток) = 54000 $.

Якщо ж під час контрольованої операції платник податків придбавав товар за ціною 300 $/т, то, незважаючи на те що договірна ціна перебуває поза межами діапазону цін, медіана не застосовується та податкове зобов'язання не коригується, оскільки це призведе до зменшення суми податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету.

2. У разі якщо при обчисленні нижнього та верхнього квартилей діапазону цін (рентабельності) добуток чисел 0,25 та 0,75 і числа значень вибірки цін (фінансових показників) є цілим числом.

Показник валової рентабельності контрольованої операції становить 30 %.

Маємо інформацію про фінансові показники чотирьох зіставних операцій.

Показники валової рентабельності зіставних операцій становлять 20 %, 34 %, 25 %, 38 %.

Упорядкуємо всі показники рентабельності за зростанням, кожному фінансовому показнику ціни присвоюємо порядковий номер: N 1 - 20 %, N 2 - 25 %, N 3 - 34 %, N 4 - 38 %.

Визначаємо діапазон рентабельності, для чого розраховуємо нижній та верхній квартилі діапазону.

Для отримання показника нижнього квартиля число значень вибірки 4 множиться на коефіцієнт 0,25:

4 х 0,25 = 1.

Добуток є цілим числом - 1. Тому розрахуємо середнє арифметичне значення між значенням показника рентабельності, що має у виборці порядковий номер, що дорівнює такому цілому числу (20%), та значенням, що має наступний порядковий номер у вибірці (25 %):

(20 % + 25 %) : 2 = 22,5 %.

Таким чином нижній квартиль дорівнює 22,5 %

Визначаємо верхній квартиль діапазону рентабельності. Для цього множимо число значень вибірки 4 на коефіцієнт 0,75:

4 х 0,75 = 3.

Добуток є цілим числом - 3. Розрахуємо середнє арифметичне значення між значенням фінансового показника, що має у вибірці порядковий номер, що дорівнює такому цілому числу (34 %), та значенням, що має наступний порядковий номер у вибірці (38 %):

(34 % + 38 %) : 2 = 36 %.

Таким чином, верхній квартиль дорівнює 36 %.

Ми отримали діапазон рентабельності, мінімальне значення (нижній квартиль) якого дорівнює 22,5%, а максимальне значення (верхній квартиль ) - 36 %.

Показник рентабельності контрольованої операції (30 %) перебуває в межах діапазону рентабельності (22,5 - 36 %), тому вважається, що умови контрольованої операції відповідають принципу "витягнутої руки". Медіана в цьому випадку не застосовується. 

Інформаційно-довідковий департамент Державної фіскальної служби України